MGU - Cyckling Slide

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningen Mejrup Cykel Club, der har hjemsted i Mejrup i Holstebro kommune, er stiftet den 22/8-2000. Foreningen er tilsluttet Dansk Cyklist Union og er underlagt disses love og bestemmelser. Foreningen er en underafdeling af MGU, og følger disses vedtægter og love.

§2 Formål

Foreningens formål er at dyrke cykling på offentlig vej samt på anden måde virke for at fremme denne idræt.

§3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Bestyrelsen kan give dispensation og optage medlemmer under 18 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§4 Indmeldelse

Indmeldelse i klubben sker ved at udfylde en blanket (PDF eller EXCEL) og sende den til kasserer@mejrupcykelclub.dk. Ved indmeldelse accepterer du samtidig klubbens samtykkeerklæring, som du kan finde under punktet Persondatapolitik. Kontingent udgør pt. 400kr. pr år. og indbetales på vores konto 9106 0002680963 i Sparekassen Thy. Husk at skrive navn på indbetalingen.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§6 Kontingent

Kontingent gældende for det efterfølgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opdeles i kontingent for henholdsvis aktive og passive medlemmer. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingent for aktive medlemmer udgør pt. 400 kr pr. år. Indbetaling af kontingent sker på klubbens konto. se under indmeldelse.

§7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingentet fremsendes rykkerskrivelse. Så-fremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

§8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkom-mendes opførelse strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som i eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Den ordinære generalforsamling afholdes som udgangspunkt fysisk, men bestyrelsen kan vælge af afholde helt eller delvist digitalt såfremt omstændighederne kræver det. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer som på generalforsamlingens afholdelsestidspunkt har betalt kontingent, har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde (fysisk eller digitalt). Generalforsamlingen indkaldes via fremsendelse af mail (forudsætter oplyst mail på medlemslisten) med mindst 21 dages varsel før afholdelsen. Desuden annonceres generalforsamlingen i medlemsbladet NYX og/eller via MGU`s hjemmeside (MGU.dk). Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse. Dagsorden fremsendes pr. mail sammen med evt. forslag senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Fastsættelse af kontingent. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Eventuelt.

§11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jf. §17 og §18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret - jf. §9. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlin-gens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13 Bestyrelse - Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 eller 4 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§14 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomisk dispositioner over kr. 2500,- kræves dog godkendelse af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen

§15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revideret årsrapport samt forslag til budget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til afholdelse af den ordinære generalforsamling.

§16 Revision

Foreningen er en underafdeling af MGU, og følger disses vedtægter og love, jf. §1. Regnskabet revideres af en af hovedforeningens revisorer. Der vælges to revisorer på hovedforeningens ordinære generalforsamling.

§17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme-berettigede medlemmer der er tilstede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutningen herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.