Mejrup Kultur- & Fritidscenter

Mejrup Kultur- & Fritidscenter

Vedtægter

Vedtægter for Mejrup Kultur- og Fritidscenter

§ 1
Institutionens navn er Den selvejende institution MEJRUP KULTUR- & FRITIDSCENTER. Institutionens hjemsted er Mejrup sogn i Holstebro Kommune.

§2
Institutionens formål er at eje og drive MEJRUP KULTUR & FRITIDSCENTER bestående af, men ikke udelukkende, idrætshaller, multihaller, kunstgræsbaner og klubhus med mødelokaler og omklædningsfaciliteter til brug for idrætsaktiviteter, kulturarrangementer, møder og sammenkomster.

§3
3.1
Som medlem af den selvejende institution kan optages personer, der er bosiddende i Mejrup sogn, eller som er medlem af en institution, forening eller selskab med hjemsted i Mejrup sogn. Endvidere kan institutioner, foreninger og selskaber ligeledes med hjemsted i Mejrup sogn optages som medlem. Medlemskontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen, og kontingentet kan opkræves på en af
bestyrelsen fastsat måde.

3.2
Samtlige medlemmer over 18 år har stemmeret. Ingen personer, institutioner, foreninger eller selskaber kan opnå mere end 1 stemme på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§4
4.1
Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.

4.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Første ordinære generalforsamling afholdes dog tidligst 1 år efter stiftende generalforsamling.

Der indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i Nyx eller på Facebook.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


4.3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt det reviderede årsregnskab skal ligge til eftersyn i MEJRUP KULTUR- & FRITIDSCENTER 5 dage forud for generalforsamlingen.

§5
5.1
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal.

Ændringer af vedtægterne skal ske på en generalforsamling og skal godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

5.2
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal af bestyrelsen eller 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og er beslutningsdygtig som den ordinære.

5.3
Alle beslutninger på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§6
6.1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og sammensættes således:
2 medlemmer udpeges hvert år umiddelbart efter institutionens ordinære generalforsamling af Mejrup Gymnastik- og Ungdomsforenings bestyrelse.

3 medlemmer vælges af generalforsamlingen.

De valgte medlemmer er valgt for 2 år, således at 1 medlem er på valg på ulige årstal, og 2 medlemmer er på valg på lige årstal. Genvalg kan finde sted. Ved første valg